Bellen

Algemene verkoopvoorwaarden

DEEL 1: ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VAN DE VESTIGING

ARTIKEL 1   : ALGEMENE BEPALINGEN
De reservering is overeengekomen met de verhuurder Patrick DEFAYS

 • Woonplaats (van de verhuurder): Corniche de Deister, 1 in 6980 La-Roche-en-Ardenne
 • Telefoon: +32 476 54 39 27
 • E-mailadres: defayspatrick@gmail.com
 • Bankrekening (van de verhuurder): IBAN BE42 2500 8353 3354

Het contract is een toeristisch huurcontract. De huurperiode is een essentiële voorwaarde zonder welke het contract niet tot stand zou zijn gekomen. De huurder kan zijn domicilie niet vestigen in het gehuurde gebouw.

Het etablissement omvat 1 accommodatie(s) voor een respectieve capaciteit van 4 personen.
Accommodatiedetails: Villa Le Genêt Fleuri; Corniche de Deister, 1 - 6980 La Roche-en-Ardenne ; capaciteit van 4 personen

De huurder is verplicht de in de huurovereenkomst aangekondigde maximale capaciteit te respecteren. Elke overtreding van deze clausule kan leiden tot de onmiddellijke beëindiging van dit contract, in fout van de huurder, voor het bedrag van de huur die definitief verworven is door de verhuurder.

De huurder dient zich op de aangegeven dag en op de aangegeven tijden aan te melden. Bij verlate of verlate aankomst dient de huurder de verhuurder op de hoogte te stellen.

ARTIKEL 2 : SLUITINGSVOORWAARDEN OVEREENKOMST
De huur wordt effectief door de betaling van een aanbetaling van 30% van de prijs van het verblijf:
 • ofwel verzameld door het beveiligde betalingssysteem (Stripe) bij het online boeken;
 • ofwel binnen 3 dagen na ontvangst van de elektronische boekingsbevestiging (voucher) op het bankrekeningnummer van verhuurder te storten.

Het saldo van het verblijf (70% resterend) dient uiterlijk 15 dagen voor aankomst te worden overgemaakt op het bankrekeningnummer van de verhuurder.

Elke reservering die binnen 15 dagen voor de aankomstdatum wordt gemaakt, wordt als laat beschouwd.In dit geval wordt het saldo van het verblijf gestort op het bankrekeningnummer van de verhuurder na ontvangst van de bevestiging van de elektronische reservering (voucher), d.w.z. voor aanvang van het verblijf .

Tenzij anders vermeld in het gereserveerde aanbod, is de prijs van het verblijf exclusief:
 • Borg: € 300,00 (driehonderd euro)

ARTIKEL 2 bis : DE AANBETALING
De borg, ad € 300,- (driehonderd euro), wordt 15 dagen voor het verblijf overgemaakt op het rekeningnummer van de verhuurder.
De verhuurder behoudt zich het recht voor om de toegang tot het etablissement te weigeren indien de borgsom niet is betaald.

De borg wordt binnen 15 dagen na vertrek teruggestort als er geen schade is aan de accommodatie, aangrenzende gebouwen en omgeving.

De borgsom is bedoeld om alle schulden te dekken waarvoor de huurder bij teruggave van het pand aansprakelijk kan blijven jegens de verhuurder.
In geval van betwisting kan de verhuurder, onder zijn verantwoordelijkheid, de borg behouden totdat de verantwoordelijkheden duidelijk zijn vastgesteld.
Indien blijkt dat de huurder niet aansprakelijk is voor de gevorderde bedragen en dat de borg geheel of gedeeltelijk moet worden geretourneerd, is verhuurder over het uiteindelijk terug te betalen bedrag rente verschuldigd tegen de wettelijke rente.

ARTIKEL 3 : SOLIDARITEIT
Bij meerdere huurders is degene die de reservering heeft gemaakt verantwoordelijk voor de schulden en vorderingen van alle huurders.

ARTIKEL 4 : LAATSTE BETALING
Indien de verhuurder de betalingen niet binnen de toegestane termijn ontvangt, kan hij de huur per aangetekende brief of e-mail afzien binnen 5 dagen na de datum waarop de betalingen zijn gepland.
Deze clausule is niet van toepassing op late reserveringen.

Elk bedrag dat door de huurder verschuldigd is en niet betaald is 5 dagen na de vervaldatum, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, ten gunste van de verhuurder, rente opleveren tegen de wettelijke rente per maand vanaf de vervaldatum, de rente van elke maand begonnen te betalen voor de hele maand.

ARTIKEL 5 : ANNULERINGEN – VROEG VERTREK – NO SHOW
 1. Annulering door de huurder
Elke opzegging dient per aangetekend schrijven of per e-mail aan de verhuurder te worden gemeld.
De annuleringsvoorwaarden bepaald in de gedematerialiseerde bestelbon (voucher) zijn van toepassing.

In geval van overmacht (of handeling van de prins) voor de ene of de andere partij:
 1. De datum van uitvoering van het contract wordt uitgesteld tot een latere datum die tussen de partijen moet worden overeengekomen (voucher voor een bedrag gelijk aan dat van de reservering, af te trekken van een toekomstig verblijf).
Indien er binnen een periode van 18 maanden geen overeenstemming kan worden bereikt, zullen de betaalde bedragen volledig aan de huurder worden terugbetaald.
 1. Het contract wordt in overleg tussen beide partijen ontbonden en alle reeds door de verhuurder ontvangen bedragen worden aan de huurder terugbetaald.
 1. Annulering door de verhuurder
Elke annulering dient per aangetekend schrijven of per e-mail aan de huurder te worden gemeld.
De annuleringsvoorwaarden bepaald in de gedematerialiseerde bestelbon (voucher) zijn van toepassing.

In geval van overmacht (of handeling van de prins) voor de ene of de andere partij:
 1. De datum van uitvoering van het contract wordt uitgesteld tot een latere datum die tussen de partijen moet worden overeengekomen (voucher voor een bedrag gelijk aan dat van de reservering, af te trekken van een toekomstig verblijf).
Indien er binnen een periode van 18 maanden geen overeenstemming kan worden bereikt, zullen de betaalde bedragen volledig aan de huurder worden terugbetaald.
 1. Het contract wordt in overleg tussen beide partijen ontbonden en alle reeds door de verhuurder ontvangen bedragen worden aan de huurder terugbetaald.
 1. Vroeg vertrek
Het voortijdig vertrek van de huurder houdt geen enkele terugbetaling, zelfs niet gedeeltelijk, van de prijs van het verblijf in.
 1. Niet-presentatie van de huurder (no-show)
Indien de huurder niet komt opdagen binnen 24 uur na de aankomstdatum vermeld op het contract:
 • de boeking wordt nietig;
 • de betalingen blijven bij de verhuurder die zich het recht voorbehoudt het saldo op de huurder te vorderen;
 • de verhuurder kan beschikken over zijn eigendom.

ARTIKEL 6 : VERANTWOORDELIJKHEDEN – VERZEKERING
 1. Brand verzekering
De huurder dient gedekt te zijn door een Brandverzekering (resort) voor de schade die hij zou kunnen toebrengen aan het gebouw en het gehuurde meubilair.

De huurder verklaart, na deze te hebben gecontroleerd, voor dergelijke risico's gedekt te zijn door zijn persoonlijke brandverzekering (vakantieverzekering).

In geval van inbreuk verbindt de huurder zich ertoe een contract te ondertekenen dat dit risico dekt.
 1. Gezinsverzekering burgerlijke aansprakelijkheid (privé)
De huurder verklaart dat hij gedekt is door een familiale verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (privé).

In geval van inbreuk verbindt de huurder zich ertoe een contract te ondertekenen dat dit risico dekt.

ARTIKEL 7 : HUISDIEREN
Huisdieren worden niet geaccepteerd. Bij niet-naleving van deze regel heeft de verhuurder het recht de huurder de toegang tot zijn vestiging te weigeren. De weigering kan geenszins worden beschouwd als een wijziging of contractbreuk op initiatief van de verhuurder, zodat bij vertrek van de huurder geen restitutie mogelijk is.

ARTIKEL 8 : GEBRUIK EN BEZETTING VAN RUIMTE
De huurder verbindt zich ertoe zich te gedragen met respect voor de bewoners en het milieu in het algemeen (fauna, flora, diverse uitrustingen, enz.). Hij gebruikt het gehuurde in overeenstemming met zijn bestemming en als een voorzichtig en verantwoordelijk persoon.

De huurder dient de woning terug te geven in de staat waarin hij deze heeft ontvangen. Hij is aansprakelijk voor verlies of schade aan de verhuurder.

Animatiefeesten zoals studentenguindaille, slipje verbranden, dansfeest... zijn niet toegestaan.

ARTIKEL 8 bis : INVENTARIS
Aan het begin en aan het einde van het verblijf wordt een inventaris opgemaakt van de uitrusting van het gehuurde goed. Deze inventaris moet door beide partijen worden ondertekend om de staat van het gehuurde en de uitrusting ervan aan te tonen.

Elke discrepantie met de inventaris of anomalie dient uiterlijk om 10.00 uur de dag na de dag van aankomst aan verhuurder te worden gemeld.

ARTIKEL 9 : KLACHTEN
Elke klacht moet binnen de 8 dagen na het einde van het verblijf per aangetekend schrijven of per e-mail aan de verhuurder worden gericht. Bewijsstukken moeten worden bijgevoegd.

Bij gebreke van overeenstemming tussen partijen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de plaats waar de accommodatie is gelegen bevoegd.

ARTIKEL 10 : CONTROLE VAN REIZIGERS
De verhuurder is gerechtigd de controle en registratie van de identiteit van alle bewoners van de accommodatie uit te voeren in overeenstemming met de wet van 2007. De huurder dient een geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort) te tonen.

ARTIKEL 11 : AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
Tenzij uitdrukkelijk anders bedongen, wordt de huurder geacht kennis te hebben genomen van genoemde voorwaarden en alle clausules te hebben aanvaard ten laatste bij de online boeking, bij de betaling van de aanbetaling en/of het saldo van het verblijf, of bij de ingebruikname van het etablissement.


DEEL 2 e : ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ONLINE VERKOOP VIA DE ORC

ARTIKEL 1 : DOEL
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle online reserveringen die bij onze vestiging worden gedaan met behulp van de Regionale Marketing Tool (ORC).
De klant erkent deze algemene voorwaarden gelezen en aanvaard te hebben.Geen reservering is mogelijk zonder dat de klant heeft aangegeven hiermee akkoord te gaan. De klant heeft de mogelijkheid deze algemene voorwaarden op te slaan en af te drukken.

ARTIKEL 2 : AANBIEDINGEN
Al onze advertenties, webpagina's of aanbiedingen zijn te goeder trouw en op basis van beschikbare gegevens ontwikkeld. Kaarten, foto's en illustraties worden ter informatie aangeboden en zijn niet contractueel. Ze kunnen worden gewijzigd voordat de reservering definitief is. De klant machtigt ons om duidelijke materiële fouten te corrigeren in de informatie die we hem meedelen.

ARTIKEL 3 : PRIJS
De prijzen die op het moment van boeking worden weergegeven, vormen de totale prijs van de verkochte service, inclusief belastingen, toeslagen en andere heffingen. Eventuele toeslagen worden duidelijk aangegeven voordat de reservering voor de dienst wordt gemaakt.

De klant machtigt ons om duidelijke prijsfouten te corrigeren.

ARTIKEL 4 : RESERVERING
De klant kiest de diensten die op de regionale marketingtool worden gepresenteerd. Hij erkent kennis te hebben genomen van de aard, bestemming en boekingsmethoden van de beschikbare diensten op de boekingstool en de nodige en/of aanvullende informatie te hebben gevraagd en verkregen om zijn boeking met volledige kennis van zaken te maken. De klant is als enige verantwoordelijk voor zijn keuze van diensten en hun geschiktheid voor zijn behoeften, zodat onze verantwoordelijkheid in dit opzicht niet kan worden ingeschakeld. De reservering wordt aan het einde van het reserveringsproces geacht door de klant te zijn geaccepteerd.

ARTIKEL 5 : RESERVERINGSPROCES
Reserveringen gemaakt door de klant worden gemaakt via het gedematerialiseerde reserveringsformulier dat online toegankelijk is op de reserveringstool. De reservering wordt geacht te zijn gemaakt na ontvangst van de reserveringsvoucher. De klant stemt ermee in om, voorafgaand aan een reservering, alle informatie in te vullen die nodig is voor de reservering. De klant bevestigt de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid van de verzonden informatie. Zodra de definitieve keuze van de te reserveren diensten is gemaakt, omvat de reserveringsprocedure de volgende stappen tot validatie: ingave van de bankkaart in geval van een garantie- of vooruitbetalingsverzoek, raadpleging en aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden met betrekking tot de dienst(en) en tot slot de validatie van de reservering door de klant.

SECTIE 6: BEVESTIGING VAN ONTVANGST VAN DE RESERVERING
De reserveringstool bevestigt de ontvangst van de reservering van de klant en bevestigt deze door onverwijld een e-mail te sturen. De bevestiging van de reservering per e-mail vat het contractaanbod, de gereserveerde diensten, de prijzen, de verkoopvoorwaarden met betrekking tot het geselecteerde tarief, aanvaard door de klant, de datum van de gemaakte reservering en het adres van de vestiging samen. waar de klant zijn klachten kan indienen.

ARTIKEL 7 : HERROEPINGSRECHT
Er wordt aan herinnerd dat, in overeenstemming met artikel VI.53 van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht, de klant, indien het contract een bepaalde datum of periode van uitvoering voorziet, niet het recht heeft om zich terug te trekken in geval van een reservering:
- huisvesting anders dan voor bewoning (bijvoorbeeld vakantieverblijf),
- vervoer,
- autoverhuur,
- catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding.

ARTIKEL 8 : RESPECT VOOR PRIVACY
Wij verzamelen uw gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679) (""AVG"").

De persoonsgegevens die u ons verstrekt zijn noodzakelijk voor de verwerking van uw reservering en zijn essentieel voor het beheer en de levering van de diensten (artikel 6.1.b van voornoemd Reglement). Voor deze doeleinden kunnen uw gegevens dus worden overgedragen aan onze partners, waaronder Elloha.com die de boekingstool beheert, online betalingsdienstaanbieders, dienstverleners gevestigd in derde landen. Met name bij onlinebetalingen moeten de bankgegevens van de klant door de betalingsdienstaanbieder worden doorgegeven aan de bank van de vestiging, voor de uitvoering van het reserveringscontract. We maken alleen gebruik van partners die een beschermingsniveau garanderen in overeenstemming met de principes die zijn vastgelegd in de AVG.

Met uw toestemming kunnen uw gegevens ook door ons worden gebruikt om u onze promotionele of commerciële aanbiedingen per e-mail of post te sturen.

Wij bewaren uw gegevens voor een periode van 3 jaar na het laatste contact (e-mail, reservering, etc.).

Als persoon wiens gegevens worden verzameld, hebt u het recht op toegang, rectificatie, verwijdering van uw gegevens, evenals het recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van uw gegevens. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door ons een e-mail te sturen met vermelding van uw naam, voornaam en adres en het onderwerp van uw correspondentie.

Uw klachten met betrekking tot het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens kunnen worden gericht aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit.